włącz JS

Statut Fundacji „PROJECT CRACOVIA”

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1
1. Fundacja „PROJECT CRACOVIA” zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez SGW Studio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Fundatorem, oświadczeniem z dnia 08 lutego 2017 roku złożonym w formie aktu notarialnego przed Notariuszem Kancelaria Notarialna Katarzyna Kubik-Gawrońska w Krakowie ul. Marii Dąbrowskiej 17/16 Repertorium A Nr 280/2017.

§ 2
1. Siedzibą Fundacji jest Kraków.
2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Fundacja może: 1) tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i zagranicą 2) tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w fundacjach.

§ 3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw Cyfryzacji.

§ 4
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

§ 5.
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie swojej działalności statutowej, której dochód przeznaczany jest na realizację celów Fundacji;
2. Decyzje o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarcze, przedmiocie działalności gospodarczej w zakresie jest ona prowadzona oraz jej zmianie i zakończeniu podejmuje zarząd w formie uchwały.
3. Fundatorowi przysługuje prawo podjęcia decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej w formie uchwały.
4. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
1. PKD 63.12.Z - Działalność portali internetowych;
2. PKD 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem;
3. PKD 63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
4. PKD 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
5. PKD 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);
6. PKD 78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;
7. PKD 78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;
8. PKD 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
9. PKD 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
10. PKD 74.20.Z – Działalność fotograficzna;
11. PKD 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
12. PKD 96.09. Z - Pozostała działalność usługowa związana z niesieniem pomocy bezdomnym zwierzętom gdzie indziej nie sklasyfikowana;
13. PKD 94.99.Z - Zwalczanie wszelakich przejawów znęcania się nad zwierzętami.
14. PKD 58.11.Z - Działalność wydawnicza promująca humanitarne traktowanie zwierząt i właściwą opiekę nad nimi (ulotki, broszury, plakaty, poradniki);
15. PKD 96.09.Z - Transport zwierząt;
16. PKD 18.12.Z - Pozostałe drukowanie;
17. PKD 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku;
18. PKD 18.14.Z – Introligatorstwo i podobne usługi;
19. PKD 25.61.Z – Obróbka metali i nakładanie powłok na metale;
20. PKD 25.62.Z – Obróbka mechaniczna elementów metalowych;
21. PKD 32.99.Z – Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowanych;
22. PKD 47.78.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzonych w wyspecjalizowanych sklepach;
23. PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 6
Celem Fundacji jest:
1. Działalność na rzecz szeroko rozumianej INFORMATYKI w celu realizacji zasady społeczeństwa informacyjnego.
2. Popularyzowanie idei związanych z promocją NOWYCH TECHNOLOGII.
3. Upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o informatyce, nowych technologiach.
4. Upowszechnianie najnowszych metod marketingu internetowego.
5. Wspieranie i promowanie wszelkiego typu działań ogólnopolskich NGO poprzez portal internetowy.
6. Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności poprzez organizowanie i prowadzenie edukacji pro-zwierzęcej, pro-zwierzęcy lobbing, współpracę z instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt.
7. Niesienie pomocy zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym, w szczególności poprzez umieszczanie ich w schroniskach, udzielanie pomocy placówkom i osobom fizycznym służącym zwierzętom bezdomnym, współpracę z placówkami i osobami fizycznymi niosącymi pomoc zwierzętom bezdomnym, działalność adopcyjną (znajdowanie zwierzętom nowych opiekunów).
8. Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami.

§ 7
1. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
a. Promowanie młodych twórców w kraju i za granicą,
b. Rozpowszechnianie broszur, książek, plakatów, ulotek, itp. promujących idee i cele statutowe Fundacji.
c. Organizowanie i finansowanie konferencji, forum, szkoleń, giełd tematycznych, sympozjów i seminariów, targów, imprez promocyjno-reklamowych, konkursów i spotkań środowiskowych, dyskusji, audycji, odczytów umożliwiających zapoznanie się uczestników z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinach dotyczących celów Fundacji w kraju i za granicą.
d. Opracowanie, pilotowanie, wdrażanie, rozpowszechnianie, monitorowanie i ewaluowanie nowatorskich programów, badań, modelowych rozwiązań, materiałów edukacyjnych oraz nowoczesnych strategii w zakresie edukacji.
e. Członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne o celach statutowych zbliżonych lub tożsamych z celami Fundacji.
f. Współpraca z pokrewnymi organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą oraz podejmowanie wspólnych programów i projektów.
g. Współpraca z administracją publiczną i samorządem lokalnym, mediami oraz placówkami użyteczności publicznej.
h. Fundowanie tablic pamiątkowych, sztandarów, pomników, nadawanie znaku ,,Przyjaciela Fundacji" lub innych nagród i wyróżnień dla osób fizycznych, osób prawnych i jednostek najbardziej zasłużonych w wspieraniu działalność Fundacji.
i. współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i skrzywdzonym, oraz innymi organizacjami, współpraca z którymi może przyczynić się do realizacji celów statutowych Fundacji.
j. zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, w szczególności poprzez podejmowanie interwencji w obronie praw zwierząt, składanie zawiadomień o popełnionych przestępstwach, występowanie w sądach oraz przed innymi władzami i organami w sprawach z zakresu ochrony praw zwierząt, współdziałanie z właściwymi organami i instytucjami w wykrywaniu i zwalczaniu przestępstw i wykroczeń wymierzonych w prawa zwierząt.
k. Podejmowanie innych działań zmierzających do osiągnięcia celów Fundacji.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 8
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2500 zł (dwa tysiące złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości, ruchomości i inne prawa majątkowe, przekazane przez Fundatora oraz nabyte przez Fundację w czasie jej działania. Wartość środków majątkowych Fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą wynosi 1000 zł (tysiąc złotych)

§ 9
1. Przychody Fundacji pochodzą z:
a. darowizn, spadków, zapisów,
b. dotacji i subwencji od osób prawnych,
c. zbiórek publicznych,
d. majątku fundacji,
e. odsetek i lokat bankowych,
f. działalności gospodarczej.
2. Zysk lub nadwyżka bilansowa nie będzie dystrybuowana pomiędzy pracowników, ale będzie przeznaczana na wzmocnienie potencjału Fundacji jako przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny, a także na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną przez Fundację.;

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 10
Władzami Fundacji są:
a. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,

Zarząd Fundacji
§ 11
1. Zarząd składa się z od 1 do 3 osób, w tym Prezesa.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Pierwszy i kolejne składy Zarządu z wyznaczeniem funkcji powołuje Fundator.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. Złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora;
b. Śmierci członka Zarządu.
c. Odwołania przez Fundatora;
5. W przypadku gdy niemożliwe jest podjęcie decyzji przez Fundatora prawo do podejmowania decyzji w zakresie właściwym dla kompetencji Fundatora ma Prezes zarządu.

§ 12
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
podejmowanie wszystkich bez wyjątku decyzji i działań związanych z funkcjonowaniem Fundacji.
3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Fundatorowi roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
5. Stosunek pracy, rodzaj zatrudnienia, umowy cywilno-prawne, wysokość wynagrodzenia, ryczałt za przejazdy, diety itp. członków Zarządu ustala Zarząd Fundacji, w drodze uchwały. Wysokość wynagrodzenia członków zarządu nie może przekraczać wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 13
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
3. O posiedzeniu Zarządu muszą zostać poinformowani wszyscy jego członkowie.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
5. Członkowie Zarządu mogą pozostać z Fundacją w stosunku pracy lub zawierać umowy cywilno-prawne.
6. Prezes oraz pozostałe osoby wchodzące w skład zarządu z tytułu zarządzania Fundacją mogą pobierać wynagrodzenia.
7. Prezes Zarządu Fundacji zawiera z członkami Zarządu umowy w sprawie ich zatrudnienia w Fundacji, a z Prezesem Fundacji Umowę zawiera Pełnomocnik ustanowiony przez Fundatora.
8. Wynagrodzenie członków Zarządu będzie wypłacane bez naruszenia zasobów finansowych przekazanych przez Fundatorów na fundusz założycielski Fundacji;

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§ 14
Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji zarówno w sprawach majątkowych, jak i niemajątkowych uprawniony jest samodzielnie każdy z członków zarządu.

§ 15
Zmian w statucie w tym i celów Fundacji dokonuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 16
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania;
3. W sprawach połączenia z inną organizacją w celu utworzenia spółdzielni socjalnej osób prawnych decyzję podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 17
1. W przypadku gdy Fundacja będzie zatrudniać pracowników celem zapewnienia możliwości partycypacji pracowników we współzarządzaniu Fundacją:
a) gdy spółka będzie zatrudniała 5 i więcej pracowników może tworzyć Radę Pracowników;
b) gdy spółka będzie zatrudniała mniej niż 5 pracowników, pracownicy mogą wybrać pośród siebie Przedstawiciela Pracowników;
2. Do kompetencji Rady Pracowników lub Przedstawiciela Pracowników należy:
a) wyrażanie opinii dotyczącej działalności i sytuacji ekonomicznej Fundacji oraz przewidywanych w tym zakresie zmian;
b) opiniowanie działań Fundacji dotyczących stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia;
c) opiniowanie działań Fundacji, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia;
3. Rada Pracowników i Przedstawiciel Pracowników działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Zarząd;
4. Powyższe regulacje nie sprzeciwiają się bezwzględnie obowiązującym przepisom ustawy dnia kwietnia 2006r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U.2006.79.550), a także innymi przepisami regulującymi zasady partycypacji pracowników w zarządzaniu.
5. Zalecenia, oponie, rekomendacje i inne mają charakter opiniodawczy i doradczy nie mają charakteru wiążącego dla Rady Fundacji.

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

§ 18
1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra cyfryzacji.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

Statut Fundacji PROJECT CRACOVIA z dnia 27 sierpnia 2017r (poprawiony)